KÖZÖS AZ UTUNK

A tökéletes választás! Munkagépekben verhetetlenek vagyunk!

KÖZÖS AZ UTUNK

Közút-, körforgalom építés, épületbontás, földmunkák

Kapcsolatfelvétel

INTER-TEFU Kft.

Cím: 8900 Zalaegerszeg,
Zrínyi Miklós utca 95., Adószám:14213834-2-20
Fuisz Ádám
+36308381843
E-mail:
fuisz.adam@inter-tefu.hu
Munkatársaink

Munkatársaink

Fuisz Ádám - Ügyvezető

+36-30-838-1843 - fuisz.adam@inter-tefu.hu

Tábor Ildikó - Gazdasági vezető

+36-30-093-7722 - tabor.ildiko@inter-tefu.hu

Molnár Ágnes - Irodavezető

+36-30-907-7959 - molnar.agnes@inter-tefu.hu

Gyenese Márk  - Gazdasági aszisztens

+36-30-688-5449 - gyenese.mark@inter-tefu.hu

Vincze Zoltán  - Építésvezető

+36-30-099-3231 - vincze.zoltan@inter-tefu.hu

Baksa Tímea - Projektvezető

+36-30-396-2789 - baksa.timea@inter-tefu.hu

Horváth AndrásMunkahelyi mérnök

+36-30-869-8556 - horvath.andras@inter-tefu.hu

Domján Tamás - Művezető

+36-30-862-2734 - domjan.tamas@inter-tefu.hu

Tüske András - Művezető

+36-30-690-3323 - tuske.andras@inter-tefu.hu

Kele Zsolt - Művezető

+36-30-134-2688 - tuske.andras@inter-tefu.hu

Horváth Dániel - Sümeg VI. dolomit bánya – bányavezető

+36-30-375-7907 - horvath.daniel@inter-tefu.hu

Hidiné Szabó SzilviaSümeg VI. dolomit bánya – adminisztráció

+36-30-160-1277 - szabo.szilvia@inter-tefu.huAdatkezelési tájékoztatóAdatkezelési Tájékoztató

INTER-TEFU KFT.

 

1.   Bevezetés

 

Ezen adatok kezelése során az INTER-TEFU Kft. (székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Zrínyi Miklós u. 95., cégjegyzékszám: 20-09-068291.; adószám: 14213834-2-20; a továbbiakban: Adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát.

 

A Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor az Adatkezelő figyelembe vette az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletének (Általános Adatvédelmi Rendelet vagy GDPR) valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) rendelkezéseit.

Az Adatkezelő elkötelezett partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja az információs önrendelkezési jogok tiszteletben tartását. Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

 

2.   A Tájékoztató célja és hatálya

E Tájékoztató célja, hogy meghatározza az Adatkezelőnél vezetett nyilvántartások törvényes rendjét, valamint biztosítsa az adatvédelem alkotmányos elveinek, az információs önrendelkezési jognak és az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, továbbá rögzítse az alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket, és az adatkezelési politikát.

 

3.   Az Adatkezelő és elérhetőségei:

Név:                INTER-TEFU Kft.

Székhely:        8900 Zalaegerszeg, Zrínyi Miklós u. 95.

E-mail:            intertefu@gmail.com

Telefon:           +3630/838-1843

 

4.   Az Adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei: nincs adatvédelmi tisztviselő

 

5.   Fogalom meghatározások

5.1.Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

5.2.Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így különösen a személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása vagy megváltoztatása, lekérdezése, betekintése, felhasználása, közlése továbbítása, terjesztése vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozása, törlése, illetve megsemmisítése;

5.3.Adatkezelő: aki az adatkezelés céljait és eszközeit – önállóan vagy másokkal együtt – meghatározza;

5.4.Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

5.5.Tájékoztató: az Adatkezelő jelen adatkezelési tájékoztatója;

5.6.Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak

5.7.E-mail: Elektronikus levél. A neve utal az írás, illetve továbbítás módjára, amely teljes egészében elektronikus úton megy végbe számítógépes hálózatok segítségével.

5.8.Weblap (weboldal): Megjelenésre, információ közlésre alkalmas elektronikus felület, mely jellemzően az Internetre csatlakoztatott szervereken (Webserver) helyezkednek el. Ezek az oldalak, lapok, egyedi címmel (hivatkozással) rendelkeznek, amit egy böngésző alkalmazásba beírva az adott oldalra navigálhatunk. A Weboldalak technológiája lehetővé teszi az egyes tartalomelemek, hivatkozások közötti előre- és vissza-ugrásokat (hypertext).

5.9.Sütik (cookies): Weboldalak kényelmi funkcióinak megteremtésére szolgáló program komponens. 2 alapvető fajtája létezik. Az egyik a saját gépen tárolt, a másik a szerver oldalon tárolt, ún. session cookie. Adatkezelés szempontjából a session cookie kezelését kell szabályozni. A weboldalakon tájékoztatni és nyilatkoztatni kell a látogatókat a cookie-k használatáról.

5.10. Elektronikus hírlevél: Címlistára feliratkozott személyeknek az e-mail címére kiküldött, jellemzően automatikusan létrehozott és egy erre rendszeresített alkalmazás által kiküldött elektronikus levél, tranzakciós, reklám vagy egyéb más kampány célú tájékoztatás.

 

6.   Az adatkezelés elvei

A személyes adatok:

a)     kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni (jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság);

b)    gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés (célhoz kötöttség);

c)     az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk (adattakarékosság);

d)    pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék (pontosság);

e)     tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel (korlátozott tárolhatóság);

f)     kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve (integritás és bizalmas jelleg).

g)    Az adatkezelő felelős a fentiek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására (elszámoltathatóság).

 

7.   Az adatkezelések lehetséges jogalapjai és céljai

Személyes adat akkor kezelhető, amennyiben legalább az alábbiak egyike teljesül:

·      az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;

·      az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;

·      az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (pl. könyvelés, számlakiállítás);

 

Adatkezelés lehetséges célja:

·      szerződött partnerekkel való kapcsolattartás;

·      online tartalomszolgáltatás;

·      közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés (pl. hírlevél).

·      az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;

·      az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges;

·      az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;

·      az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.

 

 

8.   Az adatkezelés biztonsága

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között, adott esetben:

 

a)     a személyes adatok álnevesítését és titkosítását;

b)    a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét;

c)     fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani;

d)    az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást.

9.   Adatfeldolgozás

Az Adatkezelő tevékenysége ellátása során a jelen Tájékoztatóban nevesített Adatfeldolgozót/Adatfeldolgozókat veszi igénybe.

Az Adatfeldolgozó önálló döntést nem hoz, kizárólag az Adatkezelővel kötött szerződés és a kapott utasítások szerint jogosult eljárni. Az Adatfeldolgozó 2018. május 25. napját követően a részére az Adatkezelő által továbbított és általa kezelt vagy feldolgozott adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzíti, kezeli és dolgozza fel, és erről nyilatkozatot tesz az Adatkezelő részére.

Az Adatkezelő ellenőrzi az Adatfeldolgozó munkáját.

Az Adatfeldolgozó további adatfeldolgozó igénybe vételére csak az Adatkezelő hozzájárulásával jogosult.

 

10.          Az érintettek jogai

 

10.1.    Tájékoztatáshoz való jog

Az adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és 14. cikkében említett valamennyi információt és a 15-22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

A tájékozódáshoz való jog a 3. pontban megadott elérhetőségeken keresztül gyakorolható.

 

10.2.    A hozzáférés joga

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.

 

10.3.        A helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

 

10.4.    A törléshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott feltételek esetén.

 

10.5.    Az elfeledtetéshez való jog

Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

 

10.6.      Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

·      az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

·      az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

·      az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

·      az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében vagy az Unió illetve valamely tagállam fontos közérdekből lehet kezelni.

Az Adatkezelő az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

 

10.7.        Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha

·      az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul; és

·      az adatkezelés automatizált formában történik.

 

10.8.    A tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzettfeladat végrehajtásához szükséges adatkezelés vagy az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

 

10.9.        Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Az előző bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:

·      az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;

·      meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy

·      az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

 

10.10.   Visszavonáshoz való jog

Önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az érintett a hozzájárulást bármely időpontban visszavonhatja, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

 

11.          Intézkedési határidő

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15-22. cikk szerinti kérelmek nyomán hozott intézkedésekről.

Szükség esetén ez a határidő 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 

Az Adatkezelő a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű díjat számolhat fel vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

 

 

12.   A szolgáltató adatkezelésének bemutatása

Az Adatkezelő a tevékenységei során a személyes adatok kezelése minden esetben törvényes jogalapon, vagy önkéntes hozzájáruláson alapul.

Az Adatkezelő tevékenységéhez adatfeldolgozók közreműködését és szolgáltatásait is igénybe veszi.

 

A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, és ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

 

12.1.        Szerződés megkötésével, megrendeléssel kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés célja: az adatkezelés célja kizárólag a felhasználókkal történő kapcsolattartás megkönnyítése, a szolgáltatások személyre szabása.

Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítéséhez szükséges

Az adatkezelés jogalapjának jogszabályi megjelölése: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont.

Az érintettek köre: a szolgáltatásokat megrendelő partnerek.

 

Az érintettekre vonatkozó adatok:

1.      ajánlatkérés esetén:

vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám, ajánlatkérés tárgya, egyedi üzenet.

2.             utalásos vagy készpénzes számlázás esetén:

vezetéknév, keresztnév, postai cím, cégnév, adószám, székhely.

 

Az adatok kezelésének időtartama: az Adatkezelő az adatokat az ajánlati kötöttség fennálltáig, de legalább teljesítés megtörténtéig kezeli.

Az adatkezelés technikai jellege: elektronikus módon és papír alapon.

 

12.2.        Számlázással kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés célja: a Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatok megőrzésének kötelezettségének betartása.

Az adatkezelés jogalapja: adatkezelőre vonatkozó jogi kötelesség teljesítéséhez szükséges.

Az adatkezelés jogalapjának megnevezése: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) és 2001. évi CVIII.törvény 13/A. § (3) bekezdése.

Az érintettek köre: az INTER-TEFU Kft. megrendelői.

Az érintettekre vonatkozó adatok: név (cégnév), cím, e-mail cím és telefonszám, számlázási cím, cégjegyzékszám, adószám.

Az adatok forrása: közvetlenül az érintettől.

Az adatok kezelésének időtartama: az Adatkezelő az érintett adatit a 2000. évi C. törvény 169. § alapján legalább 8 évig köteles megőrizni.

Az adatkezelés technikai jellege: elektronikus módon és papír alapon.

 

13.  Adattovábbítások

 

Weboldal felületet biztosító adatfeldolgozó: Webgenerátor Kft. (név), 9700 Szombathely, Hunyadi János út 2.(cím)

Fizetéssel kapcsolatos adatfeldolgozás és adattovábbítás:

MKB BANK Zrt., Székhely: 1056 Budapest, Váci u.38., Postacím: Budapest, H-1821 
Cégjegyzék helye és száma: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cg. 01-10-040952, Adószám: 10011922-4-44
Swift: MKKB HU HB 
E-mail: 
mkb@mkb.hu

 

14.  Szervernaplózás

Az oldalak meglátogatásakor a webszerver automatikusan naplózza a felhasználó tevékenységét.

Az adatkezelés célja: a honlap látogatása során a szolgáltató a szolgáltatások működésének ellenőrzésére, a személyre szabott kiszolgálást és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.

Az adatkezelés jogalapja. a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének, f) pontja, ugyanis az Adatkezelőnek és a tárhely szolgáltatójának jogos érdeke fűződik weboldala biztonságos működéséhez, illetve az Eker. tv. 13/A.§ (3) bekezdése.

A kezelt személyes adatok típusa: azonosítószám, dátum, időpont, a meglátogatott oldal címe.

Az adatkezelés időtartama: 15 nap.

Az Adatkezelő a naplóállományok elemzése során felmerült adatokat más információval nem kapcsolja össze, a felhasználó személyének azonosítására nem törekszik.

A meglátogatott oldalak címe, valamint a dátum, időpont adatok önmagukban az érintett azonosítására nem alkalmasak.

A portál html kódja az Adatkezelőtől független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz. A külső szolgáltató szervere közvetlenül a felhasználó számítógépével áll kapcsolatban. A hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás, a felhasználói adatokat (pl. IP cím, böngésző, operációs rendszer adatai, egérmutató mozgása, meglátogatott oldal címe és a látogatás időpontja) képesek gyűjteni.

Az IP cím olyan számsorozat, mellyel az internetre fellépő felhasználók számítógépei, mobil eszközei egyértelműen azonosíthatók. Az IP címek segítségével akár földrajzilag is lokalizálható az adott számítógépet használó látogató. A meglátogatott oldal címe, valamint a dátum, időpont adatok önmagukban az érintett azonosítására nem alkalmasak, azonban egyéb adatokkal összekapcsolva alkalmasak arra, hogy segítségükkel a felhasználóra vonatkozó következtetéséket lehessen levonni.

 

15.  Cookiek használata és adatgyűjtés

 

A cookie-k kategóriái:

1) feltétlenül szükséges cookei-k, melyek létfontosságúak ahhoz, hogy a felhasználók böngészhessék a weboldalt és használhassák a funkcióit. Ezek nélkül a weboldalon történő szolgáltatás nyújtása, a regisztráció és a bejelentkezés nem lehetséges. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek a felhasználókról marketing célra adatokat.

2) a teljesítmény cookie-k a webhelyek felhasználásának a módjáról gyűjtenek információkat, az oldallátogatások és a hibaüzenetek gyakoriságáról tájékoztatják a Szolgáltatót. Nem gyűjtenek személyek azonosítására alkalmas adatokat, minden információ anonimizált.

3) a funkcionális cookie-k személyre szabott beállításokat tesznek lehetővé a felhasználók kiszolgálására, nyelvbeállítás, szöveg mérete. A Szolgáltató funkcionális cookie-t nem hasznosít marketing vagy más hirdetési célra.

4) célzott cookie-k, a közösségi hálózatokhoz kapcsolják a Szolgáltató honlapját: az oldal Facebook Pixel használatával segíti a felhasználók Facebook –hoz kapcsolódását. Ezt a cookie-t a közösségi hálózat esetleg arra használhatja, hogy célzott hirdetéseket juttasson el a felhasználóhoz.

A felhasználóknak lehetőséget kell biztosítani, hogy használja-e a cookie-kat vagy sem. Amennyiben a felhasználó nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek a számára.

 

16.          Az Adatkezelési Tájékoztató módosítása

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy jelen Tájékoztatót egyoldalú döntésével bármikor módosítsa.

 

17.          Egyéb adatkezelések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozóhatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg a jogszabályi felhatalmazás alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az Adatkezelőt.

 

Az Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 

18.          Jogérvényesítési lehetőségek

1)     Bármilyen adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel, problémával fordulhat az Adatkezelőhöz a 3. pontban megadott elérhetőségeken.

2)     Az érintett jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

3)     Az érintett az adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím:1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) is fordulhat.

 

 

Zalaegerszeg, 2018. május 25.

 

 

 

 

INTER-TEFU Kft.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.sz. melléklet
Adatkezelési tájékoztató a GPS nyomkövetési rendszerrel felszerelt eszközökkel kapcsolatban

 

Az Adatkezelőnél használt járművek tartózkodási helyének megállapítása érdekében GPS rendszerrel vannak ellátva. Az adatok vagyonvédelmi, biztonsági okokból és ellenőrzési célból, valamint az üzleti utak elszámolásához kapcsolódó Áfatv. 123.§-ának rendelkezései szerint kerülnek tárolásra.

Kezelt személyes adatok köre: gépjármű kezelő neve, eszköz azonosító

Adatkezelés célja: gépjármű helyzetének meghatározás/hatékonyabb munkaszervezés/nagy értékű szállítmány megóvása/munkáltatói ellenőrzés

Adatkezelés jogalapja:

-       A gépjárműhasználat ellenőrzése az Adatkezelő jogos érdeke.

-       Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban „Mt.”) 11§

Adatkezelő: INTER-TEFU Kft.

Adatfeldolgozó: JCB és CATERPILLAR típusú gépek gyártója által biztosított felület

Tárolás időtartama:365 nap

Harmadik országba történő adattovábbítás: nincs

Adatkezeléssel összefüggő érintetti jogok ismertetése:

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását,

Az Adatkezelő a GDPR vonatkozó rendelkezéseivel összhangban elvégezte az érdekmérlegelési tesztet, amely alátámasztja, hogy az Adatkezelő adott adatkezeléshez kapcsolódó jogos érdeke erősebb az érintettnek az adatkezeléssel összefüggő jogainál és szabadságainál. Az Adatkezelő erre irányuló kérés esetén a jelen Tájékoztatóban írtak szerint tájékoztatást nyújt az érintett részére a Tájékoztatóban leírtak szerint.

 

2.   sz. melléklet

Adatkezelési Tájékoztató kamerával történő megfigyeléshez kapcsolódó adatkezelésről

 

Az Adatkezelő vagyontárgyak védelme, illetve felügyelete céljából egyes területeken vagyonvédelmi kamerákat használ, ezek felvételeit tárolja, illetve ellenőrzi. A kamerák felszerelése, a felvételek kezelése csak vagyonvédelmi és biztonságtechnikai célt szolgálnak, nem alkalmazhatók a munkavégzés ellenőrzésére, kivéve, ha a munkaviszony rendeltetésével közvetlenül összefüggő okból feltétlenül szükséges. A kamerával megfigyelt területen, jól látható módon tájékoztató táblák figyelmeztetik az oda belépőket.

Egyes kamerák elhelyezése

Kamera által megfigyelt területek, tárgyak

Megfigyelés fajtája:rögzített/közvetlen/mindkettő

Az adatkezelés célja

Sümeg VI. Dolomitbánya

udvar, mérleg, telephely

minkettő

vagyonvédelem

Balatonszent -györgy telephely

telephely

mindkettő

vagyonvédelem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kezelt személyes adatok köre: Az Adatkezelő területére belépő személyeknek a képfelvételeken látszódó arcképmása és egyéb, a megfigyelőrendszer által rögzített személyes adatai.

Adatkezelés célja: vagyonvédelem/emberi élet, testi épség, személyi szabadság védelme/veszélyes anyagok őrzése/üzleti, fizetési, bank- és értékpapírok védelme

Adatkezelés jogalapja: Látogatók esetében az érintett hozzájárulása az Adatkezelő területére való belépéssel ráutaló magatartással valósul meg, munkavállalók esetében a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) 11. §-a, továbbá a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja, az Adatkezelő jogos érdeke a vagyonvédelem.

Adatkezelő: INTER-TEFU Kft.

Adatfeldolgozó: INTER-TEFU Kft.

Adattovábbítás: szabálysértési vagy büntetőeljárás esetén az azokat lefolytató hatóságok, bíróságok felé.

Átadott adatok köre: a kamerarendszer által készített, releváns információt tartalmazó felvételek.

Az adattovábbítás jogalapja: a Be. 71§ (1) bekezdés, 151§ (2) bekezdésének a) pontja és a 171§ (2) bekezdése, valamint az Sztv 75§ (1) bekezdésének a) pontja és 78§ (3) bekezdése

Tárolás időtartama: felhasználás hiányában 15 nap (SzVMtv. 31.§ (2) bek.)

Harmadik országba történő adattovábbítás: nincs

Adatkezeléssel összefüggő érintetti jogok ismertetése:

·      Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását,

·      Az Adatkezelő a GDPR vonatkozó rendelkezéseivel összhangban elvégezte az érdekmérlegelési tesztet, amely alátámasztja, hogy az Adatkezelő adott adatkezeléshez kapcsolódó jogos érdeke erősebb az érintettnek az adatkezeléssel összefüggő jogainál és szabadságainál. Az Adatkezelő erre irányuló kérés esetén a jelen Tájékoztatóban írtak szerint tájékoztatást nyújt az érintett részére a Tájékoztató 3. pontjában leírtak szerint.

·      Önkéntes hozzájárulás esetén tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint.

·      a Látogatónak/Ügyfélnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

 

Felvételek tárolásának helye: az Adatkezelő a rögzített felvételeket székhelyén, biztonságosan, felhasználónévvel és jelszóval ellátva PC merevlemezen tárolja.

 

A kamerák aktuális képének megtekintésére jogosultak köre: Az Adatkezelő jogosultsággal rendelkező munkavállalói.

A kamerák felvételének megtekintésére jogosultak köre: Az Adatkezelő által kijelölt személyek.

A kamerák felvételét adathordozóra rögzíteni jogosult: Az Adatkezelő által kijelölt személyek.

A felvételek felhasználásának célja: vagyonvédelem/emberi élet, testi épség, személyi szabadság védelme/veszélyes anyagok őrzése/üzleti, fizetési, bank- és értékpapírok védelme

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az Adatkezelő területére való belépés meghiúsulása.

 

 

 

 

3. sz. melléklet
Adatkezelési tájékoztatás munkaerő-felvétellel kapcsolatos adatkezelésről

 

Az Adatkezelő a megfelelő munkavállaló kiválasztásához, a meghirdetett álláshelyre jelentkezőktől önéletrajzot kér. A megfelelő képességű és képzettségű munkavállaló kiválasztása, munkakörre való alkalmasságának felmérése érdekében szükséges az adatkezelés.

Cél: az Adatkezelőnél betöltendő állásra való jelentkezés, kiválasztási eljárásban való részvétel

Jogalap: az érintett önkéntes hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont alapján

Adatkezelő: INTER-TEFU Kft.

Kezelt adatok köre: az álláspályázatban szereplő, az alkalmasság megítéléséhez szükséges személyes adatok (pl. név, lakóhely, születési idő, iskolai végzettség)

Adatkezelés időtartama: megfelelő személy kiválasztása az Adatkezelő által közzétettállásra

Adatkezeléssel összefüggő érintetti jogok ismertetése:

·      Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását,

·      tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint

·      joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

 

Adatszolgáltatás elmaradásának következményei: Az érintett nem tud jelentkezni az Adatkezelő által közzétett állásajánlatra.

 

 

 

 

4. sz. melléklet
Adatkezelési tájékoztató munkaviszony létesítéséhez szükséges adatkezelésről

 

Az Adatkezelő munkaviszony létesítéséhez az érintettel munkaszerződést köt.

adatkezelés célja: munkaviszony létesítése

Adatkezelés jogalapja: a GDPR 6.cikk (1) bekezdés b) pontja, munkaszerződés megkötése

Adatkezelő: INTER-TEFU Kft.

Adatfeldolgozó: könyvelő, bérszámfejtő,  DOS alapú bérszámfejtő program, Tóth Zsuzsa zalaegerszegi programozó fejlesztése

Adattovábbítás címzettje(i), címzettek kategóriái: Nincsen

Kezelt személyes adatok köre: munkavállalók munkaszerződésben feltüntetett adatai

Tárolás időtartama: munkaviszony fennállása

Harmadik országba történő adattovábbítás: Nincsen

Adatkezeléssel összefüggő érintetti jogok ismertetése:

·      Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását,

 

Adatszolgáltatás elmaradásának következményei: A munkaviszony létrejöttének meghiúsulása.

 

 

 

 

5. sz. melléklet
Adatkezelési tájékoztató munkaviszony megszűnését követő adatkezelésről

 

Adatkezelés célja: Az Adatkezelő a munkavállalók személyes adatait a munkaviszony megszűnését követően társadalombiztosítási, egészségbiztosítási és adózási célból, valamint a munkavállalóra vonatkozó munkaviszony fennállását igazoló dokumentumokat a nyugdíj megállapításához szükséges adatszolgáltatás céljából megőrzi.

Jogalap: jogi kötelezettség teljesítése

Adatkezelő: INTER-TEFU Kft.

Adatfeldolgozó: könyvelő, bérszámfejtő

DOS alapú bérszámfejtő program, Tóth Zsuzsa zalaegerszegi programozó fejlesztése

Kezelt személyes adatok köre:

 

-       az Adózás rendjéről szóló 2017. évi CL törvényben meghatározott személyes adatok köre

-       a társadalombiztosítási ellátásokról és azok fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvényben meghatározott személyes adatok és a

-       a kötelező egészségbiztosítási ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény törvényben meghatározott személyes adatok.

 

Adatkezelés időtartama: a törvény erejénél fogva nem selejtezhető iratok tekintetében nincs meghatározva, a hozzájáruláson alapuló adatok tekintetében a munkaviszony megszűnését követő év utolsó napjáig, a jogos érdeken alapuló adatkezelés esetében a jogos érdek fennállásáig.

 

Adatkezeléssel összefüggő érintetti jogok ismertetése:

·      Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását,

 

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az Adatkezelő nem tud eleget tenni törvényi kötelezettségének.

 

 

 

6. sz. melléklet
Számítástechnikai és Infokommunikációs eszközök használata által történő adatkezelés

 

A munkavállalók a munkaköri leírásukban szereplő munkájuk teljesítéséhez a szervezet infokommunikációs eszközöket biztosít. A Munkavállalók kötelessége ezen eszközöket az Információbiztonsági Szabályzat (IBSZ) szerint használni. A Munkáltató a kiadott eszközökről nyilvántartást vezet, mely szintén az IBSZ-ben megtalálható. A nagyértékű eszközök rendeltetésszerű használatáért, megóvásáért a Munkavállaló az IBSZ-ben meghatározottak szerint felelősséggel tartozik.

Adatkezelés célja: a munkavállaló feladatainak ellátásának elősegítése

Adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, a munkáltatóval kötött munkaszerződés teljesítése

Adatkezelő: INTER-TEFU Kft.

Kezelt adatok köre: név

Adatkezelés időtartama: munkaviszony fennállása

Adatkezeléssel összefüggő érintetti jogok ismertetése:

·      Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását

 

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az érintett nem tud eleget tenni szerződéses kötelezettségének.

 

 

 

 

7. sz. melléklet
Adatkezelési tájékoztató külső szolgáltatók, beszállítók, szerződött partnerek és vevők adatkezelésével kapcsolatban

 

A Szervezet a működése során külső szolgáltatókkal, beszállítókkal, szerződött partnerekkel és vevőkkel, valamint azok kapcsolattartóival üzleti folyamatai biztosítása érdekében személyes adatokat kezel.

Adatkezelés célja: kapcsolattartás a partnerekkel/vevőkkel

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja: az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

Adatkezelő: INTER-TEFU Kft.

Kezelt adatokköre: név, telefonszám, email cím

Adatkezelés időtartama: szerződéses, partneri jogviszony fennállásáig

Adatkezeléssel összefüggő érintetti jogok ismertetése:

·      Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását

 

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az Adatkezelő nem tud eleget tenni szerződéses kötelezettségének.

 

 

 

 

INTER-TEFU Kft. - Magyar